Medzisúčet 0,00 €
Spolu (s DPH) 0,00 €

Do košíka

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Obchodné meno: Krojové.sk s.r.o.

Sídlo: Pod Kýčerou 1341/50, Zákamenné 029 56

IČO: 53857941

DIČ: 2121511843

ďalej len "Predávajúci"    

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte aj len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode "www.krojove.sk",(ďalej len "Internetový obchod"), a uplatňujú sa výlučne  na zmluvy uzatvorené cez tento Internetový obchod. 

2) Tieto VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho na strane jednej, a kupujúceho na strane druhej (ďalej v texte aj len „Kupujúci“). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) alebo podnikateľ (SZČO alebo právnická osoba). 

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Pre konkrétnu objednávku Kupujúceho platia VOP v ich znení platnom k dátumu odoslania objednávky. Textovú podobu VOP je Kupujúci oprávnený kedykoľvek si vytlačiť z príslušnej podstránky.

2) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom Predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena ponuky tovaru nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká momentom doručenia (prijatia) objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Objednávka, ktorá obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny ponuky, je odmietnutím návrhu Predávajúceho a považuje sa za nový návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva vzniká momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí návrhu Kupujúcemu. 

3) Záväznú objednávku zadá Kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov a odošle elektronický formulár. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný skontrolovať a upraviť vstupné údaje objednávky. Po odoslaní objednávky kontaktuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom, ktorým potvrdí prijatie objednávky a uvedie jej rekapituláciu. 

6) Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím, je Predávajúci oprávnený predmet kúpy uložiť na náklady Kupujúceho u prepravcu.  Nebezpečenstvo náhodnej skazy/zhoršenia, resp. škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru ním alebo treťou osobou (inou ako prepravca) určenou Kupujúcim. Kupujúci je oprávnený za tovar zaplatiť formou bankového prevodu na účet Predávajúceho, formou dobierky pri prevzatí tovaru alebo v hotovosti. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zvolenia platby bankovým prevodom, tovar mu bude odosielaný až po prijatí platby na účet Predávajúceho. V prípade osobného odberu a platby na prevádzke Predávajúceho, Kupujúci uhrádza sumu za objednaný tovar v hotovosti, následne mu je tovar vydaný. 

7) Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Najmä v prípade, ak je predmetom predaja tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar vyrobený pre jedného Kupujúceho, alebo je Kupujúcemu poskytovaná služba, ktorej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a došlo k úplnému poskytnutiu služby, Kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť; ďalšie dôvody, pre ktoré nemožno odstúpiť od zmluvy sú upravené v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote je potrebné odoslať Predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy spolu s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy. 

8) Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s týmito súhlasí.  

Označenie tovaru a cena tovaru

1) Každý ponúkaný tovar je v konkrétnej ponuke internetového obchodu označený opisom hlavných vlastností tovaru (napr. typ a účel, výrobný spôsob, použité materiály a pod). 

2) Každý ponúkaný tovar je v konkrétnej ponuke internetového obchodu označený celkovou cenou tovaru v eurách (s DPH v prípade, ak je predávajúci platcom DPH). Táto cena je konečná, t.j. vrátane všetkých daní a poplatkov. Záväzná je vždy cena v čase doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena za prepravu tovaru je uvedená pri výbere spôsobu dopravy pred odoslaním objednávky na príslušnej podstránke.

Platobné podmienky

1) Kupujúci je oprávnený úhradu kúpnej ceny realizovať niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

a. platba na účet – platba na účet určený Predávajúcim.

b. platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená Kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.

c. platba v hotovosti - kúpna cena bude uhradená Kupujúcim pri osobnom odbere tovaru u Predávajúceho. 

Zasielanie tovaru, dodacie podmienky

1) Tovar je dodávaný prostredníctvom dopravcu spolupracujúceho s Predávajúcim. V prípade, ak Predávajúci spolupracuje s viacerými dopravcami, je Kupujúci oprávnený zvoliť si dopravcu pred odoslaním objednávky na príslušnej podstránke. Cena za prepravu tovaru je uvedená pri výbere spôsobu dopravy pred odoslaním objednávky na príslušnej podstránke.

2) Miesto odberu, resp. prevzatia tovaru Kupujúcim je určené Kupujúcim pri objednávaní tovaru. Zásielka s tovarom obsahuje vždy doklad o kúpe tovaru, prípadne záručný list. 

3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak Kupujúci tovar neprevezme a tovar bude vrátený na adresu Predávajúceho, náklady na opätovné doručenie znáša Kupujúci. 

4) Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky skontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie obalu, poškodenie samotného tovaru, atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť Predávajúcemu písomnou (e-mailom) formou. V prípade, ak Kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, má sa za to, že zásielka s tovarom nemá žiadne vady.

Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od momentu prevzatia tovaru Kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú upravené v reklamačnom poriadku. 

2) Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Výmenu tovaru nemožno požadovať vôbec v prípadoch, ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar vyrobený pre jedného Kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

1) Osobné údaje spracováva výlučne Predávajúci a ním poverené osoby poučené o ochrane osobných údajov. 

2) Predávajúci spracúva osobné údaje na nasledovné účely: 

a. Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí.

Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Predávajúceho). Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v predchádzajúcej vete aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v prvej vete tohto odseku aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené Kupujúcim pri oznámení poistnej udalosti. 

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu 

Predávajúci spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (ďalej len „Smernica “).

Sprostredkovateľom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

za účelom spracovania faktúr a účtovníctva:

Obchodné meno: .................................

Sídlo: .................................

IČO: .................................

za účelom prepravy tovaru:

Obchodné meno: Direct Parcel Distribution SK s. r. o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava 

IČO: 35 834 498

za účelom prevádzky web servera, emailového servera a pod.:

Obchodné meno: NEONUS, s.r.o.

Sídlo: Miestneho Priemyslu 1247, Námestovo 029 01

IČO: 44 279 124

 

Iné verejnej moci, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Predávajúceho.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar, resp. prebiehajúcich konaní (poistné, reklamačné).

3) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho na vyššie špecifikované účely.

Kupujúci je oprávnený na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov vymedzených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy Predávajúceho.

Alternatívne riešenie sporu (ARS)

1) Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Kupujúci je oprávnený podať návrh na začatie konania spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. 

2) Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK3).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisí so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov, kde hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Záverečné ustanovenia

1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.11.2022. 

2) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom pre konkrétnu, platne uzatvorenú kúpnu zmluvu sú záväzné VOP v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. 

4) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) hradí Kupujúci.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

krojove