Medzisúčet 0,00 €
Spolu (s DPH) 0,00 €

Do košíka

Reklamačný poriadok spoločnosti

Obchodné meno: Krojové.sk s.r.o.
Sídlo: Pod Kýčerou 1341/50, Zákamenné 029 56
IČO:   53857941
DIČ:   2121511843

ďalej len "Predávajúci"    

Reklamačné podmienky

 1. Reklamačný poriadok  upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode Predávajúceho a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

 2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka, Zákonom ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa riadi ustanoveniami § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

 3. Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať bezprostredne pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným dopravcom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je vhodné v záujme zrýchlenia konania oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Predávajúceho.

 4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

 5. Každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Kupujúceho.

 6. Predávajúci  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, nadmernou intenzitou používania tovaru, používaním tovaru v nevhodných podmienkach a na nevhodné účely, zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), nedodržaním odporúčaného spôsobu užívania a/alebo údržby tovaru, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

 7. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 8. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Postup pri reklamácii

 1. V prípade reklamácie tovaru kúpeného v e-shope Predávajúceho je potrebné Predávajúceho informovať e-mailom na adrese e-shopu alebo písomne na adrese Predávajúceho podľa kontaktných údajov Predávajúceho uvedených na webstránke e-shopu.

 2. Reklamovaný tovar je potrebné Predávajúcemu zaslať ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu uvedenú v bode 1 tejto časti Reklamačného poriadku, spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu tohto Reklamačného poriadku. Kupujúci berie na vedomie, že spolu s reklamovaným tovarom je povinný zaslať aj kópiu dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ktorý slúži ako záručný list. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formuláre stručne uviesť dôvod reklamácie, svoju identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, ak žiada o vrátenie kúpnej ceny na účet, dátum, podpis).

 3. Reklamovať možno len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári. 

 4. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, Predávajúci vyzve Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov a/alebo predloženie chýbajúcich dokladov.

 5. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie podľa tohto článku  začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. 

 6. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do momentu prevzatia tovaru Predávajúcim.

 7. Vybavenie reklamácie zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  a. odovzdaním opraveného tovaru
  b. výmenou tovaru
  c. vrátením kúpnej ceny tovaru
  d. zaplatením sumy zodpovedajúcej primeranej zľave z ceny tovaru
  e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia
  f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 8. Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach z vád a Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu, ktoré z týchto práv si uplatňuje. O uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie. Následne je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 9. O výsledku reklamácie je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie/prevzatia tovaru na reklamáciu, a to e-mailom alebo písomne, doručením reklamačného protokolu s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní prípadnej opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

 10. Predávajúci je povinný viesť evidenciu reklamácií, ktorá musí obsahovať: údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie

 11. V prípade, ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, je Predávajúci oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 12. V prípade, ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE

krojove